ศาสนาของตุรกี

ศาสนาของตุรกี

ประชากรของตุรกี ประกอบด้วยชาวเติร์กประมาณร้อยละ 80 ชาวเคิร์ดประมาณร้อยละ 20 โดยชาวเคิร์ดจะอาศัยอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ต่อพรมแดนอิรัก อิหร่าน และซีเรีย ประชากรของตุรกีกว่าร้อยละ 99 เปอร์เซ็นต์ นับถือศาสนาอิสลาม แต่เป็นประเทศอิสลามที่ไม่เคร่งครัดตามจารีตดั้งเดิมของมุสลิมการแต่งกายของชาวตุรกีคล้ายคลึงกับชาวตะวันตก ผู้หญิงตุรกีได้รับความเท่าเทียมในสังคม        

รากฐานทางสังคมของตุรกีมีลักษณะเป็นครอบครัวแบบขยายที่มีความสัมพันธ์กันทั้งสายเลือดและแต่งงาน โดยยึดถือการสืบทอดทางฝ่ายชาย สมาชิกทุกคนยึดถือปฏิบัติตามหลักศาสนา ผู้ชายทำหน้าที่หัวหน้าครอบครัว ในปัจจุบันมีความพยายามส่งเสริมเรื่องความเท่าเทียมกันระหว่างผู้หญิงและผู้ชาย โดยผู้หญิงสามารถออกไปทำงานนอกบ้านได้ ทั้งในส่วนของรัฐบาลและภาคเอกชน แต่ผู้ชายก็ยังมีความคิดว่าผู้หญิง